Подаване на заявления във връзка с личните данни

Услугите, които Ви предоставяме, Ви дават възможност да управлявате неприкосновеността на личния Ви живот, в това число личните Ви данни.

В тази връзка, имате възможността да подадете заявлението си до администратора на лични данни или до Длъжностното лице по защита на личните данни, представляващо конкретнотодружество „Старосел турс” ЕООД, като Вашето заявление ще бъде разгледано в най-кратък срок.

Длъжностното лице на рецепцията - представител на дружеството - администратор или Длъжностното лице по защита на личните данни, което приеме Вашето искане, ще Ви предостави информация за предприетите мерки в срок до един месец от получаване на Вашето точно и разбираемо формулирано заявление, при условие че подателят на заявлението е еднозначно идентифициран.

Посоченият срок може да бъде удължен с още два месеца, ако това се налага поради сложността на случая и броя на заявките. Администраторът (Длъжностното лице по защита на личните данни) е длъжен да Ви информира за всяко възможно удължаване в срок до един месец от получаване на заявлението, като посочи основанията за подобно отлагане.

Ако заявлението Ви не може да бъде идентифицирано или не е формулирано точно и разбираемо, администраторът или Длъжностното лице по защита на личните данни ще се обърне към Вас с молба да го допълните, като от този момент престава да тече едномесечният срок за решаване на Вашето заявление до деня на неговото допълване. В тази връзка молим да имате предвид, че ако не допълните Вашето заявление в разумен срок, същото няма да бъде разгледано и ще бъде отхвърлено на основание Чл. 12 от Регламента.

Заявленията могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • Лично на рецепцията на комплекса в комплекса за винен и SPA туризъм „Старосел”;
  • По пощата с нотариално заверено заявление;

Отговорът ще Ви бъде изпратен по посочения в заявлението начин. В случай че администраторът не може да предприеме мерките, които сте поискали, ще бъдете информирани не по-късно от един месец от приемането на Вашето заявление.

Предоставянето на исканата информация от наша страна, както и удовлетворяването на Вашите искания, се извършва напълно безплатно. В случай на заявления, които са необосновани или несъстоятелни, най-вече по причина, че се повтарят, администраторът има право:

  • Да изиска съответна такса, включваща административните разходи, извършени във връзка с предоставяне на поисканата информация или съобщение, или във връзка с предприемане на исканите действия,

или

  • Да отхвърли подаденото искане.