Европейска законодателна рамка

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ОРЗЛД)

(GDPR)

 

В Европейския съюз е в сила вече новия закон за защита на лични данни - Общия регламент относно защитата на лични данни (ОРЗЛД).

Приложението на Общия регламент относно защитата на лични данни е в сила от 25.05.2018 г. и в нашата страна и замести прилагането на ЗЗЛД, действащ до този момент.

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни.

Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни следва, независимо от тяхното гражданство или местопребиваване, да са съобразени с техните основни права и свободи, и по-конкретно — с правото на защита на личните им данни.

Настоящият регламент има за цел да допринесе за изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и на икономически съюз, за постигането на икономически и социален напредък, за укрепването и сближаването на икономиките в рамките на вътрешния пазар, както и за благосъстоянието на хората. 

Целта на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на данни и да се осигури свободното движение на лични данни между държавите членки. 4.5.2016 г. L 119/1 Официален вестник на Европейския съюз.

Научете повече за изискванията и рaзпоредбите на ОРЗЛД. С пълния текст можете да се запознаете тук.